Korzystamy z plików cookies, by dostosować witrynę do potrzeb użytkownika. Więcej informacji można znależć w zasadach dotyczących plików cookie tutaj.
Zamknięcie tego powiadomienia lub dalsze przeglądanie witryny oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez portal FabrykaKlubowiczów.pl z plików cookie.

Zamknij
REGULAMIN

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.FABRYKAKLUBOWICZOW.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin ogólny określa prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.FabrykaKlubowiczow.pl. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępniane są na stronach Portalu umożliwiających korzystanie z tych usług.

 • Niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, stanowi wzorzec umowny w myśl art. 384 kodeksu cywilnego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

  • 3.1 Portal - portal internetowy www.FabrykaKlubowiczow.pl założony i prowadzony przez Właściciela Portalu;
  • 3.2 Regulamin - niniejszy regulamin ogólny korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela Portalu w ramach Portalu;
  • 3.3 Właściciel Portalu - Fabryka Klubowiczów Daniel Wojtowicz, z siedzibą pod adresem: ul. Okopowa 22/6, 01-063 Warszawa. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy. NIP: 848-179-27-85, REGON: 142215615.
  • 3.4 Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
  • 3.5 Partner – podmiot współpracujący z Właścicielem Portalu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • 3.6 Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu:
   • 3.6.1 Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zadanie Użytkownika; usługa ta dotyczy udostępniania wszystkich stron internetowych Portalu;
   • 3.6.2 Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji miedzy Użytkownikami poprzez udostępnienie środków odbierania, przechowywania i wysyłania danych, w tym usługi związane z komentowaniem udostępnionych treści oraz forum dyskusyjnym.
   • 3.6.3 Usługi wyszukiwawcze – udostępnienie Użytkownikowi środków umożliwiających wyszukiwanie i wyświetlanie danych zapisanych na stronach Portalu lub innych stron internetowych;
   • 4.6.4 Usługi w zakresie odgrywania oraz pobierania plików audio/video - umożliwianie Użytkownikom Portalu odgrywanie oraz pobieranie plików audio zawierających muzykę udostępnionych na stronach Portalu;
   • 3.6.5 Usługi w zakresie udostępniania plików audio/video - umożliwianie Użytkownikom nagrywanie na stronach Portalu plików audio/video w celu umożliwienia dostępu do nich innym Użytkownikom;
   • 3.6.6 Usługi reklamowe – umożliwianie osobom trzecim umieszczanie na stronach internetowych materiałów reklamowych i promocyjnych, w szczególności za pośrednictwem różnego rodzaju banerów oraz artykułów sponsorowanych.

 • W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną przez Partnerów w ramach Portalu, stosuje się do nich regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów w ramach poszczególnych serwisów przez nich udostępnianych.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

 • Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie dobrowolnego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi udostępnianej w ramach Portalu.

§ 3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest: przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższa albo przeglądarka z nią kompatybilna, w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

 • Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie na stronach Portalu przez Użytkowników jakichkolwiek treści, w tym również plików audio i video, o charakterze bezprawnym.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości stron internetowych Portalu, dokonywanych na nich zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

 • Użytkownik może korzystać z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 • W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Właściciel Portalu może bez ostrzeżenia zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania wypowiedzi Użytkowników umieszczanych na stronach internetowych Portalu, o ile nie są one zgodne z treścią postanowienia zawartego w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 • Wypowiedzi Użytkowników umieszczane przez nich na stronach internetowych nie mogą zawierać:

  • informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,

  • zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, w tym w szczególności wirusów i ataków SQL Injection,

  • reklam, kryptoreklam, jak również treści erotycznych i nieobyczajnych,

  • treści naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz tajemnic handlowych.

§ 4
REKLAMACJE

 • Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Właściciela Portalu można zgłaszać:

  • 1.1 pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela Portalu, lub

  • 1.2 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej służącej do postępowań reklamacyjnych podanej na stronach internetowych Portalu.

 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Właściciela Portalu.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat korzystania z Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sporządzonym przez Właściciela Portalu.

 • Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz plików uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

 • Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści i formę wypowiedzi Użytkowników umieszczanych przez nich na stronach internetowych Portalu.

 • Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane na Portalu dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 • Właściciel Portalu, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 • Właściciel Portalu, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych na Portalu danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

§ 6
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Właściciel Portalu informuje, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i audiowizualne, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawa autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a w szczególności Porozumienia TRIPS.

 • Wśród utworów udostępnianych za pośrednictwem Portalu znajdują się utwory chronione prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi Portalu opatrzone znakiem "Fabryka Klubowiczów.pl Wszystkie prawa zastrzeżone", a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not prawnych), udostępniane przez Właściciela Portalu na stronach internetowych Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów z autorami.

 • Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek korzystanie z utworów udostępnionych w ramach Portalu do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub podmiotu uprawnionego.

 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.

 • Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Właściciel Portalu gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 • W przypadku gdy, którykolwiek z Użytkowników poinformuje Właściciela Portalu o tym, że dany utwór udostępniony na stronach Portalu narusza prawa autorskie osób trzecich, Właściciel Portalu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia, zablokuje możliwość dostępu do utworu naruszającego prawa autorskie.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Właściciel Portalu w pełni respektuje regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników.

 • W celu wykonania określonych Usług, uczestnictwa w różnego typu programach, loteriach oraz akcjach promocyjnych lub złożenia reklamacji Użytkownicy mogą zostać poproszeni o udostępnienie swoich danych osobowych.

 • Właściciel Portalu gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to, aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują.

 • Co do zasady Właściciel Portalu gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma wyjątkowy charakter i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników.

 • Przekazanie informacji o Użytkowniku może również nastąpić, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 • W przypadku gdy Użytkownik żąda zaprzestania wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do świadczenia przez Właściciela Portalu konkretnej usługi, żądanie takie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu przez Użytkownika umowy o świadczenie danej usługi.

 • Właściciel Portalu informuje, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci internetowej odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

 • Właściciel Portalu informuje, że w przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu z informacji lub usług udostępnianych przez inne niż Właściciel Portalu podmioty, podawanie przez Użytkownika swoich danych osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W takich przypadkach Użytkownicy podlegają zapisom dotyczącym ochrony danych osobowych określonych w odrębnych regulaminach udostępnianych przez dostawcę danej informacji lub usługi.

 • Szczegółowe informacje dotyczące celu oraz sposobu zbierania przez Właściciela Portalu danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie poda nazwą „Polityka Prywatności” i umieszczone na stronie internetowej Portalu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2010 roku.

 • Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Właściciela Portalu.

 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.